News scroller

 

YEAR - (2019-2020)

( C.B.S.E School Toppers )

HIGHEST MARKS SECURED 486/500; Student Name>> ANEESH AMULOJU
NAME OF THE STUDENT
ANEESH AMULOJU VIKRANTH VAVILAPALLI SAI GAYATRI ADHIKARI
VYAHRUTI PRAKYA LAKSHMI SANJANA BOTTA PRANAY CHENNAMALLA
ABHINAV RAJ PETLA SRIVIDYA KORUKONDA ZNANA SAI KOLLI
AMBICA CHARISHMA NARRA SRIRAM YASHWANTH PAPPU DHANASREE GIDIJALA
PRANATHI MATTAPARTHY YOGESH KADAMATI

TOPPERS OF CBSE MARCH 2020


testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1

ANEESH AMULOJU ( 486/500 )

 

VIKRANTH VAVILAPALLI ( 485/500 )

 

SAI GAYATRI ADHIKARI ( 484/500 )

 

VYAHRUTI PRAKYA ( 484/500 )

 

LAKSHMI SANJANA BOTTA ( 481/500 )

 

PRANAY CHENNAMALLA ( 475/500 )

 

ABHINAV RAJ PETLA ( 474/500 )

 

SRIVIDYA KORUKONDA ( 474/500 )

 

ZNANA SAI KOLLI ( 474/500 )

 

AMBICA CHARISHMA NARRA ( 472/500 )

 

SRIRAM YASHWANTH PAPPU ( 472/500 )

 

DHANASREE GIDIJALA ( 471/500 )

 

PRANATHI MATTAPARTHY ( 470/500 )

 

YOGESH KADAMATI ( 470/500 )