News scroller

 

YEAR - (2021-2022)

( C.B.S.E School Toppers )

Highest Marks Secured 490/500; SRI CHARAN CHITTINENI
NAME OF THE STUDENT
SRI CHARAN CHITTINENI NUNE SRI HARI SATWIKA SURAKATTULA SRI VINEEL
TADIPATRI ANKUR KELLI GOVARDHAN VAVILAPALLI THANUJA
KOPARAGAM SAI NAGA ABHINAV MOTAMARRY SPARSHIKA AMIRAPU SURAT NIRALI
GOTTUMUKKALA NISHANTH VARMA CHILLA LIKHITA KADIYAM SARAYU
SATVIC JASRAPURIA SIRIGIRI VENKATESWARA ADITHYA NIVADITHA S NAIR
SARIPALLE SAI SIDDHARTH BONDI VENKATA LIKHITA SHRIYA NALLURI

TOPPERS OF CBSE MARCH 2022


testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1

SRI CHARAN CHITTINENI ( 490/500 )

 

NUNE SRI HARI SATWIKA ( 483/500 )

 

SURAKATTULA SRI VINEEL ( 483/500 )

 

TADIPATRI ANKUR ( 482/500 )

 

KELLI GOVARDHAN ( 477/500 )

 

VAVILAPALLI THANUJA ( 477/500 )

 

KOPARAGAM SAI NAGA ABHINAV ( 477/500 )

 

MOTAMARRY SPARSHIKA ( 476/500 )

 

AMIRAPU SURAT NIRALI ( 475/500 )

 

GOTTUMUKKALA NISHANTH VARMA ( 475/500 )

 

CHILLA LIKHITA ( 474/500 )

 

KADIYAM SARAYU ( 474/500 )

 

SATVIC JASRAPURIA ( 474/500 )

 

SIRIGIRI VENKATESWARA ADITHYA ( 474/500 )

 

NIVADITHA S NAIR ( 472/500 )

 

SARIPALLE SAI SIDDHARTH ( 472/500 )

 

BONDI VENKATA LIKHITA ( 472/500 )

 

SHRIYA NALLURI ( 471/500 )